اعضای تیم

خانه عناصر اعضای تیم

اطللاعات پوششی

Blank Image

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

Blank Image

دکترای نخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 19 سال سابقه طبابت، شماره نظام پزشکی 99966

دکتر سید مسعود موسوی نژاد

پزشک خانواده - داخلی -پوست

Blank Image

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دارای 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

جزئیات پوشش

Blank Image

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

Blank Image

پزشک خانواده - داخلی -پوست

دکترای نخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 19 سال سابقه طبابت، شماره نظام پزشکی 99966

دکتر سید مسعود موسوی نژاد

پزشک خانواده - داخلی -پوست

Blank Image

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دارای 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

استایل چرخ و فلک

استایل کلاسیک

Blank Image

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

Blank Image

دکتر سید مسعود موسوی نژاد

پزشک خانواده - داخلی -پوست

Blank Image

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

استایل خلاقانه

Blank Image

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

Blank Image

دکتر سید مسعود موسوی نژاد

پزشک خانواده - داخلی -پوست

Blank Image

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

استایل سایه پررنگ

Blank Image

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

Blank Image

دکتر سید مسعود موسوی نژاد

پزشک خانواده - داخلی -پوست

Blank Image

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر