تیم

خانه تیم
Blank Image

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

دکتر محسن سلطانی

پزشک داخلی و پوست و زیبایی با 15 سال تجربه پوست و زیبایی

Blank Image

دکترای نخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 19 سال سابقه طبابت، شماره نظام پزشکی 99966

دکتر سید مسعود موسوی نژاد

پزشک خانواده - داخلی -پوست

Blank Image

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دارای 10 سال تجربه اپراتوری لیزر

مهندس ساناز توکلی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک با 10 سال تجربه اپراتوری لیزر